‏گدا پشت چراغ قرمز اومد گفت جون ایشالا پول دوا درمون ندی گفتم اتفاقا همین الان تو راه دکترم

گفت بهتر و رفت سمت ماشین بعدی 😂