نه؛
هيچ چيز مرا
از هجوم خالیِ
اطراف نمی‌رهاند،
و فكر می‌كنم كه
اين ترنم موزون حزن
تا به ابد
شنيده خواهد شد ...