افرادی که آهسته غذا میخورند 100 کالری کمتر جذب میکنند !🍜

اگر به سرعت غذا میخورید، ما توصیه بر ترک این عادت داریم زیرا آهسته جویدن موجب جذب کالری کمتر و کاهش وزن سریعتر میشود.

💚🍃