یجا نوشته بود تحقیق کردن جنازه تا شش ساعت بعد از مرگ ممكنه بگوزه؛
يعنى خوشم مياد ساختار خلقت يه طوريه كه بعد از مرگمون هم سوژه خنده اين و اونيم