باید زندگی‌مان را آنگونه بگذرانیم که وقتی مرگ برای بُردنِ ما آمد، بر خود بلرزد...