شنیده‌ام سخنی خوش که پیر کَنعان گفت :
فراق یار نه آن می‌کند که بتوان گفت ...