پیش از
پاسخ دادن
به پرسش های ديگران

اندکی سكوت كن
تا پاسخ بهتري بيابي

سكوتت
در یاد هيچكس نخواهد ماند؛

اما پاسخ ات را
هميشه به یاد خواهند سپرد "