اگر وقت خود را
صرف بودن با کسی کنید که
با شما مانند یک گزینه رفتار میکند ؛
آنگاه شانس یافتن کسی که
با شما مانند یک "اولویت" رفتار کند را
از دست خواهید داد.