بابام ساعت گذاشته بیدار شه، ساعتش زنگ زده، گوشیشو گرفته دستش زل زده بهش، به من نگاه میکنه میگه کیه emoji))


من دیگه تشنج کردم اینور 😂😂