یه بارم پای بابام گیر کرد به لبه در افتاد زمین

پاشد داد زد گفت کدوم بیشعوری درو انداخته اینجا؟

دره پاشد قهر کرد رفت 😂