ظاهر آراسته‌ام
در هوس وصل ،ولی

من پریشان‌تر از آنم
که تو می‌پنداری...