براي کشفِ
اقیانوس های جدید
باید
جرات ترک ساحل را داشت
این دنیا
دنیاے تغییر است نه تقدیر