نامش،
اثرِ انگشتش،
چشمانش...
شده بود رمزهاى زندگى ام
از وقتى ندارمش
زندگى ام قفل شده!

🌨🌨🌨