بابام داشت میرفت دستشویی پرسیدم ۱ داری یا ۲؟ گفت چه ۲خوریا