برف جای دیگه میاد سرماش میمونه واسه ما رشتیا
داریم یخ میزنیم دریغ از یه تیکه برف همش بارون