پدربزرگم فوت کرده بود به بابام گفتم بابا آروم باش اصلا ناراحت نباش شرایط میتونست خیلی بدتر ازینا بشه. گفت پدرم مرده دیگه بدتر از این چی میتونست باشه؟

گفتم اینکه قبل مرگش همه اموالشو ببخشه به خیریه

برای اولین بار بوسم کرد 😂