یه بار پیش پدرم حرف بد زدم پدرم گفت الان میام میزنم تو گوشت،گفتم بابا نمیشه بزنی تو گیاهم؟

اون شب انقد کتکم زد تا 1 2 سال نمک نریختم 😂