من از شَرع چيزی نمیدانم
خودم را میدانم
دلم را و تو را
حتی اگر ممنوعه ترين
موجودِ روی زمین باشی ...