تکنیک عالی برای کسانی که آستیگمات دارند


جهت برگشتن عدسی چشم به حالت طبیعی این تکنیک را انجام دهید(به آرامی ودر حد کشش متوسط)

1_ انگشت اشاره خود را روی پلک های بسته چشم خود قرار دهید.

2_چشمها را