‏بین دهه هفتاد تا هشتاد تغییر ژنتیکی بوجود اومده؟؟
این دهه هشتادیا چرا انقد درشتن؟!😐