روزی هزار بار بهم میگه دوستم داره!
فقط دوستت دارم گفتناش با بقیه فرق داره؛
میگه: سلام... خوبی؟ مراقب خودت باش!
یا میگه: کجایی؟ مراقب خودت باش!
+ داری برمیگردی مراقب خودت باش!
+ عزیزم! من خیلی... هیچی، مراقب خودت باش!
خب شنیدی میگن همه آدمها با هم فرق دارن، به نظرم هر آدمی مدل دوست داشتنش هم یه جور خاصِ خودشه!
عاشق اون وقتام که میگه:
مراقبتم مراقب خودت باش!
خب شما بودید عاشقش نمیشدید؟؟
خواستم بگم دیوونه جان منم تو رو خیلی مراقب خودت باش!
تا ابد مراقبتم، مراقبم باش...


[♥️