شما فکر کن ۱۲ سال صبح زود بیدار شدی بری مدرسه

حالا اگه بچه دار بشی بازم باید ۱۲ سال صبح زود بیدار شی تا اون بره مدرسه...
تباهه این زندگی 😂