‏يه بار دير رفتم سر يه كلاسی كه تا حالا نرفته بودم، گفتم: ببخشيد استاد، تو حذف و اضافه برداشتم.
گفت: بفرماييد بشينيد.
نشستم، به بغل دستيم گفتم: حاجي حال كردي پيچوندمش؟!
گفت: استاد منم، اونی که نشسته جاي من داره
كنفرانس ميده، گمشو بيرون 😂