دیروز ‏صبح بابام با عجله و با شلوار نصفه و چشمای خواب آلود داد میزد خانم نگفتم این بچه دیوانه است راش ندید خونه

حالا داستان چی بود
اینکه من ساده دوباره دو تا مناسبت و اشتباه گرفتم و به مناسبت سال نو میلادی ساعت و یک ساعت کشیدم عقب بابام خواب مونده بود😂