پشت هر فریادم بین دعواهایمان،
یک «بمان اوضاع بی تو بدتر می‌شود»
خفه شده بود