تنهایی؛ مردِ تنهايى است،كه به من دل بسته..
یک نفر به او بفهماند…
من مالِ اين حرف ها نيستم!