مى شود صبح من از چشم تو آغاز شود
روز من با نگهت غرق گل ناز شود

مى شود باغ غزل را به رويم باز كنى
تا پرستوى دلم با تو هم آواز شود