سیگار کشیدن بدون لذت، راهی برای ترک موثر !🚬

دانشمندان در حال پژوهش برای تولید واکسنی ضد سیگار هستند؛ این واکسن از رسیدن نیکوتین به بخش لذت مغز جلوگیری کرده و در نتیجه لذتی که در سیگار کشیدن وجود دارد را از بین میبرد.

+ اگر چنین واکسنی تهیه شود، حتی ممکن است بتوان افراد را از کودکی واکسینه کرد تا در بزرگسالی اصلا کشیدن سیگار را آغاز نکنند.