💕 هر گاه عیبی در من دیدی ؛

به خودم خبر بده نه کسی دیگر
چون تغییر آن دست من است...

کار اولت باعث پیشرفت
و بهبودم میشود

اما گزینه دوم غیبت است و مرا
در تاریکی نگه میدارد...

🌺کپی پستها فقط با ذکر صلوات🌺