گفت
سیگار میکشم
شاید طعم بوسه هایَش را فراموش کنم
و دوباره پُک محکم تری زد