می شنوی ...؟!
اینجا صدایِ بی تفاوتی ها ،
همه جا را پر کرده است
اینجا انگار کسی ،
محضِ رضایِ عشق نمی گوید :
دوستت دارم ..