دلم میخواست میرفتم همچین جایی بدون این که به کسی بگم تا هروقت که دوس داشتم میموندم بعد وقتی دلم برای آدما تنگ شد بر میگشتم...


♥️