زندگی دقیقا از همانجایی شروع میشود
که یک نفر میخندد و خنده‌ی او برایَت با
دیگران فرق دارد..