خیلی دلتنگت شده ام ..!
اما نمی دانم
خیلی را چگونه بنویسم
که خیلــــــی خوانده شود