ننه باباها الان مث خارجیا موقع خواب بچه کلی براشون داستانای خرس مهربونو پری سوپر داف تعریف میکنن تا بچه با آرامش بخوابه؛
اما ما وقتی بچه بودیم بهمون میگفتن بدو برو زود بخواب تا جن نیومده روده هاتو از دهنت بکشه بیرون، ما بدختا هم از ترس میشاشیدیم به خودمونو تو شاشمون میخوابیدیم 😂😂