وقتی خدا می خواست تو را بسازد، چه حال خوشی داشت،
چه حوصله ای!
اين موها، اين چشم ها...
خودت می فهمی؟
من همه اين ها را دوست دارم