انعكاس نور خورشيد
اول صبح در چشمانت
خوشبختی ام را ترسيم ميكند!
چشم باز ميكنى؟!