رفته بودم تو حموم زیر هواکش سیگار بکشم دوشم باز کرده بودم شک نکنن

تموم شد خشک اومدم بیرون دیدم‌ بابام دم دره گفت داشتی راننده تاکسیو‌ میشستی؟ 😂