برکت یعنی
داشتنِ کسی که
هر چه میخندی با او
تمام نشود
دلخوشی‌هایت ...!