پر میکشی و
وای به حال
پرنده ای
کز میله قفسی
عاشقت شده ست....