دور گردون گر دو روزی
بر مراد ما نرفت

دائما یکسان نباشد
حال دوران غم مخور...