وقتی نباشی
تحمل تنهایی کار ساده‌ای نیست
چون، تنهایی قبل از تو
با تنهایی بعد از تو
زمین تا آسمان فرق می‌کند....