تمام زندگی ات را
به خالق این جهان بسپار!!

همه ذرات هستی
نشان از حضور یار دارد ..

از افت و خیزهای زندگی
هرگز دل آشوب نباش!
آرام باش و تنها به او اعتماد کن .
خداوند برای تو کافیست