بعد از این بر آسمان جوییم یار

زانک یاری در زَمین جستیم نیست...