گر یار وفادار ، نداریم عجب نیست
ما یار ، بجز حضرت جبار ، نداریم

با جامه صد پاره و با خرقه پشمین
بر خاک نشینیم و از آن عار نداریم

ما شاخ درختیم و پر از میوه ی توحید
هر رهگذری ، سنگ زند باک نداریم