گر چنینی
گر چنانی
جان مایی
جان جان
.............................................