تمام چیزی
که در دلم هست
فقط
دو کلمه است:
دوستت دارم ...