صبح یعنی
بنشینم و از خوابِ بوسه های دیشبت
شعری دَم کنم
و در تمامِ پس کوچه هایِ شهر
تعارفش کنم
بفرمایید، شعری قند پهلو...!