بزرگ شدم می‌خوام راننده تاکسی بشم که بتونم جلو بابام سیگار بکشم.