‏ولی رمز پویا هم خوب چیزیه ها قشنگ میشه اونایی که ازت پول میخوان پیچوند
دستشون درد نکنه